HOTARIRE NUMAR: 834 DIN 14/12/91 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat

HOTARIRE nr. 834 din 14 decembrie 1991
privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat
EMITENT : GUVERN
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 20 decembrie 1991In aplicarea prevederilor art. 19 si art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale,
Guvernul Romaniei hotaraste:
ART. 1
Terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora, necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate, se determina, pentru societatile comerciale infiintate prin hotarire a Guvernului, de catre organele care, potrivit legii, indeplinesc atributiile ministerului de resort, iar pentru societatile comerciale infiintate prin decizia organului administratiei locale de stat, de catre autoritatea publica judeteana.
ART. 2
Criteriile de stabilire si de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societatilor comerciale se aproba de Ministerul Economiei si Finantelor impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea ministerelor interesate.
ART. 3
Prevederile art. 1 nu se aplica terenurilor care, in conditiile legii, fac parte din domeniul public, precum si terenurilor carora le sint aplicabile prevederile Hotaririi Guvernului nr. 746/1991.
ART. 4
Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 1 apartin domeniului privat al statului sau, dupa caz, autoritatilor administrative publice locale si se constituie intr-un fond special destinat actiunilor de privatizare, care se utilizeaza pe baza acordului Agentiei Nationale pentru Privatizare.
ART. 5
Organele care, potrivit legii, indeplinesc atributiile ministerului de resort, precum si autoritatile administrative publice judetene vor elibera societatilor comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevazute la art. 2. Aceste certificate sint supuse regimului de publicitate imobiliara.
ART. 6
Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evalueaza de consiliile de administratie ale societatilor comerciale, cu respecatrea criteriilor prevazute la art. 2, iar valoarea acestora se include in patrimoniul societatilor comerciale, fara modificarea capitalului social al acestora.
ART. 7
In vederea vinzarii de active sau actiuni conform Legii nr. 58/1991 a privatizarii societatilor comerciale, patrimoniul societatilor comerciale se reevalueaza in conditiile prevazute de lege.
ART. 8
Pentru terenurile stabilite in conditiile prezentei hotariri, societatile comerciale vor achita, in continuare, taxele legale, pina la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. Dupa aceasta data, obligatiile fiscale vor fi cele stabilite in conditiile legii.
PRIM-MINISTRU

THEODOR STOLOJAN